องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file ประกาศนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46

folder การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ระเบียบกระทรงงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาและการติดตามแลประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview50

folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.,กท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง