info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52
account_box ฝ่ายบริหาร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0909895226
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0909895226
(นางยุพิน สุทธิโรจน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0819912294
(นางยุพิน สุทธิโรจน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0819912294
(นายสมบุญ จานหลง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0894127649
(นายสมบุญ จานหลง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0894127649
(นายกิตติศักดิ์ พรมสุวรรณ์)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0818779438
(นายกิตติศักดิ์ พรมสุวรรณ์)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0818779438
account_box ฝ่ายสภา
(นายจรัญ สัมมาสูงเนิน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0861322072
(นายจรัญ สัมมาสูงเนิน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0861322072
(นายสมชาย แข็งขัน)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0854872352
(นายสมชาย แข็งขัน)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0854872352
(นางพิกุล กองแก้ว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 1
โทร : 0843114378
(นางพิกุล กองแก้ว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 1
โทร : 0843114378
(นายคนึง พงษ์ภมร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 2
โทร : 0922837360
(นายคนึง พงษ์ภมร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 2
โทร : 0922837360
(นายบุญ วงค์ญาติ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 4
โทร : 0899056784
(นายบุญ วงค์ญาติ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 4
โทร : 0899056784
(นายสุ่ม ชูเชิด)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 5
โทร : 0819912035
(นายสุ่ม ชูเชิด)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 5
โทร : 0819912035
(นางสมยงค์ รางแดง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 6
โทร : 0894136090
(นางสมยงค์ รางแดง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 6
โทร : 0894136090
(นายประพนธ์ หมายมั่น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 8
โทร : 0867642765
(นายประพนธ์ หมายมั่น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 8
โทร : 0867642765
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0813579792
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0813579792
(นางสาววัฒนา วิลัยเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0868666505
(นางสาววัฒนา วิลัยเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0868666505
(นางสาวรสสุคนธ์ เศวตวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0874966222
(นางสาวรสสุคนธ์ เศวตวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0874966222
(นายสำราญ ลอยมา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0885186226
(นายสำราญ ลอยมา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0885186226
(นายดนัยฤทธิ์ พุ่มเจริญ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0931496535
(นายดนัยฤทธิ์ พุ่มเจริญ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0931496535
account_box สำนักปลัด
(นางสาววัฒนา วิลัยเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0868666505
(นางสาววัฒนา วิลัยเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0868666505
(นางสาวปรานี บุตกง)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0909944254
(นางสาวปรานี บุตกง)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0909944254
(นางสาวน้ำผึ้ง คุณาพันธุ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0877667557
(นางสาวน้ำผึ้ง คุณาพันธุ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0877667557
(นายธนณัฐ วงศ์ทองคำ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0963095123
(นายธนณัฐ วงศ์ทองคำ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0963095123
(นางอรนิตย์ ชูสว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0871158237
(นางอรนิตย์ ชูสว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0871158237
(นายภาณุวัฒน์ เกตุจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0863477253
(นายภาณุวัฒน์ เกตุจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0863477253
(นายสราวุธ จุลวัฒนะ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0917610663
(นายสราวุธ จุลวัฒนะ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0917610663
(นางนันทา ช่อมะกอก)
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 0982645972
(นางนันทา ช่อมะกอก)
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 0982645972
(นางสาวสุพัตรา ศรีชาติ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0897900640
(นางสาวสุพัตรา ศรีชาติ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0897900640
(นางสาวธชาพิมพ์ สิริพิมนณ์กุล)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0839645464
(นางสาวธชาพิมพ์ สิริพิมนณ์กุล)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0839645464
(นางสายใจ ชื่นใจ)
นักการภารโรง
โทร : 0894125386
(นางสายใจ ชื่นใจ)
นักการภารโรง
โทร : 0894125386
(นายสุริยนต์ โตสุข)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0858085468
(นายสุริยนต์ โตสุข)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0858085468
(นางสาวอรพรรณ มงคล)
คนงานทั่วไป
โทร : 0615943356
(นางสาวอรพรรณ มงคล)
คนงานทั่วไป
โทร : 0615943356
(นายฤทธิรัฐ สายศรี)
คนงานทั่วไป
โทร : 0628394149
(นายฤทธิรัฐ สายศรี)
คนงานทั่วไป
โทร : 0628394149
(นายดาลา สีเมฆ)
คนงานทั่วไป
โทร : 0867552892
(นายดาลา สีเมฆ)
คนงานทั่วไป
โทร : 0867552892
account_box กองคลัง
(นางสาวรสสุคนธ์ เศวตวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0874966222
(นางสาวรสสุคนธ์ เศวตวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0874966222
(นางสาวนัฐภัสสรญ์ วงษ์มหิงษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร : 0655274599
(นางสาวนัฐภัสสรญ์ วงษ์มหิงษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร : 0655274599
(นางสาววิภารัตน์ ชิณศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0868535583
(นางสาววิภารัตน์ ชิณศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0868535583
(นางรุ่งทิวา บุญเลี้ยงมา)
คนงานทั่วไป
โทร : 0804451453
(นางรุ่งทิวา บุญเลี้ยงมา)
คนงานทั่วไป
โทร : 0804451453
(สิบตรีวิรัช แสงเงิน)
คนงานทั่วไป
โทร : 0854041711
(สิบตรีวิรัช แสงเงิน)
คนงานทั่วไป
โทร : 0854041711
account_box กองช่าง
(นายสำราญ ลอยมา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0885186226
(นายสำราญ ลอยมา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0885186226
(นายกิตติศักดิ์ สถาผล)
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 0896111825
(นายกิตติศักดิ์ สถาผล)
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 0896111825
(นายนิติชัย นวลจันทร์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0863881560
(นายนิติชัย นวลจันทร์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0863881560
(นายวิจิตกรณ์ ปัญญา)
คนงานทั่วไป
โทร : 0923541580
(นายวิจิตกรณ์ ปัญญา)
คนงานทั่วไป
โทร : 0923541580
account_box กองการศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
(นางสาวสุลาวัลย์ สุรินทร์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0839863671
(นางสาวสุลาวัลย์ สุรินทร์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0839863671
(นางสาวภิญญาพัชญ์ อุ่นจิตร)
ครูชำนาญการ
โทร : 0929817024
(นางสาวภิญญาพัชญ์ อุ่นจิตร)
ครูชำนาญการ
โทร : 0929817024
(นางสาวพัฒชรี ศรีเศษ)
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 0892009658
(นางสาวพัฒชรี ศรีเศษ)
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 0892009658
account_box กองสาธารณสุข-และสิ่งแวดล้อม
(นายดนัยฤทธิ์ พุ่มเจริญ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0931496535
(นายดนัยฤทธิ์ พุ่มเจริญ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0931496535
(นายใหม่ พานน้อย)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 0816372736
(นายใหม่ พานน้อย)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 0816372736
(นางสาวเบญจวรรณ พฤกษา)
คนงานทั่วไป
โทร : 0802238209
(นางสาวเบญจวรรณ พฤกษา)
คนงานทั่วไป
โทร : 0802238209
account_box กำนันผู้ใหญ่บ้าน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร