info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 74
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศให้ผู้ที่ครอบครองป้าย ตั้งอยู่ตำบลบ้านแก้ง ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแก้ง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การชยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข้ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ประกาศแบบประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ใสสะอาด" ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ใสสะอาด" ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศให้เจ้าของป้ายซึ่งติดตั้งป้ายในเขตตำบลบ้านแก้ง ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และชำระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564 แก้ไข้ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
1 - 20 (ทั้งหมด 101 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร