info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
"ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบกฎหมาย โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร