info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 76

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 สามารถส่งคนไปยื่นเรื่องขออนุญาตสร้างบ้านแทนได้ไหม

กรณีที่ไม่ได้มายื่นขออนุญาตก่อสร้างด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือแสดงการมอบอำนาจให้ผู้ที่เป็นตัวแทนในการยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง สอบถามเพิ่มเติม กองช่าง โทร. 036-200257 ต่อ 22

(โดย:ประสิทธิ เขียนเมื่อ:13 พฤษภาคม 2564)

ในหลักฐานการขออนุญาตสร้างบ้านสำเนาโฉนดที่ดินไม่มี เป็นเช่าที่ดินต้องเตรียมอะไรไปแทน

ในกรณีที่เป็นการเช่าที่ดินปลูกสร้างบ้าน ต้องมีเอกสารแสดงสิทธิที่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของที่ดินด้วย สอบถามเพิ่มเติม กองช่าง โทร. 036-200257 ต่อ 22

(โดย:ม.1 ต.บ้านแก้ง เขียนเมื่อ:13 พฤษภาคม 2564)

เอกสารที่ต้องนำไปประกอบกับการขออนุญาตก่อสร้างบ้านมีอะไรบ้าง

ประชาชนสามารถยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านได้ที่กองช่าง อบต.บ้านแก้ง ในวันและเวลาราชการ โดยหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบดังนี้ 1. ใบขออนุญาตก่อสร้าง 2. เอกสารแปลนบ้าน แบบบ้าน และรายละเอียดการก่อสร้าง 3. หนังสือรับรองจากสถาปนิก 4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง 5. สำเนาบัตรประชาชน สอบถามเพิ่มเติม กองช่าง โทร. 036-200257 ต่อ 22

(โดย:ยุพิน เขียนเมื่อ:13 พฤษภาคม 2564)

การยื่นขออนุมัติก่อสร้างบ้านทำได้ที่ไหน

ประชาชนสามารถยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านได้ที่กองช่าง อบต.บ้านแก้ง ในวันและเวลาราชการ โดยหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบดังนี้ 1. ใบขออนุญาตก่อสร้าง 2. เอกสารแปลนบ้าน แบบบ้าน และรายละเอียดการก่อสร้าง 3. หนังสือรับรองจากสถาปนิก 4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง 5. สำเนาบัตรประชาชน สอบถามเพิ่มเติม กองช่าง โทร. 036-200257 ต่อ 22

(โดย:ยุพิน เขียนเมื่อ:13 พฤษภาคม 2564)

มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำ สามารถทำอย่างไรได้บ้าง

ประชาชนสามารถมายื่นคำร้องขอใช้รถน้ำได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านแก้ง ในวันและเวลาราชการค่ะ สอบถามเพิ่มเติบ 036-200257 ต่อ 13

(โดย:แสงดาว เขียนเมื่อ:13 พฤษภาคม 2564)

จะใช้บริการรถน้ำต้องทำอย่างไร

ประชาชนสามารถมายื่นคำร้องขอใช้รถน้ำได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านแก้ง ในวันและเวลาราชการค่ะ สอบถามเพิ่มเติบ 036-200257 ต่อ 13

(โดย:นายประไพ แสงแป้ เขียนเมื่อ:13 พฤษภาคม 2564)

ขอร้องตัดต้นไม้ ทำอย่างไรบ้าง

ประชาชนสามารถมาเขียนคำร้องขอตัดต้นไม้ได้ที่สำนักปลัด อบต.บ้านแก้ง ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 036-200257 ต่อ 13

(โดย:ดวงใจ เขียนเมื่อ:13 พฤษภาคม 2564)

ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดต้องนำตัวเด็กไปด้วยไหม

ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดเตรียมแค่เอกสารที่ใช้ในลงทะเบียนมาให้ครบ ตัวเด็กไม่จำเป็นต้องนำมาด้วย สามารถลงทะเบียนเด็กแรกเกิดได้ที่สำนักปลัด อบต.บ้านแก้ง ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 036-200257 ต่อ 13

(โดย:พงศกร เขียนเมื่อ:13 พฤษภาคม 2564)

ต้องการขอดูกล้องวงจรปิดต้องทำอย่างไรบ้าง

ประชาชนสามารถมาเขียนคำร้องขอดูกล้องวงจรปิดได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านแก้ง ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 036-200257 ต่อ 13

(โดย:นายประไพ แสงแป้ เขียนเมื่อ:13 พฤษภาคม 2564)

หากต้องการขอยื่นโต๊ะ เก้าอี้ ต้องทำอย่างบ้าง

ประชาชนสามารถส่งใบคำร้องหรือมาเขียนใบคำร้องของยืมครุภัณฑ์ได้ที่สำนักปลัด อบต.บ้านแก้ง ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 036-200257 ต่อ 13

(โดย:วิกร เขียนเมื่อ:13 พฤษภาคม 2564)

น้ำประปาไม่ไหล แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำ สามารถแจ้งได้ที่ไหน

ประชาชนสามารถมายื่นคำร้องขอใช้รถน้ำได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านแก้ง ในวันและเวลาราชการค่ะ สอบถามเพิ่มเติบ 036-200257 ต่อ 13

(โดย:นายเพทาย เขียนเมื่อ:13 พฤษภาคม 2564)

การยื่นคำร้องขอตัว อปพร. ไปช่วยในงานแต่ง ต้องทำเรื่องยังไง

ประชาชนต้องมาเขียนคำร้องที่สำนักปลัด อบต.บ้านแก้ง พร้อมนำบัตรประชาชนมาในวันทำการ

(โดย:นายเจษฏาภรณ์ วิโรจน์ เขียนเมื่อ:12 พฤษภาคม 2564)

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ มีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมไปบ้าง

ประชาชนสามารถลงทะเบียบผู้สูงอายุได้ที่สำนักปลัด อบต.บ้านแก้ง ในวันและเวลาราชการ โดยเตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 036-200257 ต่อ 13

(โดย:นายวิกร กรมรอด เขียนเมื่อ:12 พฤษภาคม 2564)

ต้องการใช้สถานที่ภายใน อบต. ต้องทำอย่างไรบ้าง

ประชาชนต้องมาเขียนคำร้องที่สำนักปลัด อบต.บ้านแก้ง พร้อมนำบัตรประชาชนมาในวันทำการ

(โดย:นายพนนมชัย ล้อมสูงเนิน เขียนเมื่อ:12 พฤษภาคม 2564)

14 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร