info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 61
account_box สำนักปลัด
(นางสาววัฒนา วิลัยเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0868666505
(นางสาววัฒนา วิลัยเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0868666505
(นางสาวปรานี บุตกง)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0909944254
(นางสาวปรานี บุตกง)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0909944254
(นางสาวน้ำผึ้ง คุณาพันธุ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0877667557
(นางสาวน้ำผึ้ง คุณาพันธุ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0877667557
(นายธนณัฐ วงศ์ทองคำ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0963095123
(นายธนณัฐ วงศ์ทองคำ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0963095123
(นางอรนิตย์ ชูสว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0871158237
(นางอรนิตย์ ชูสว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0871158237
(นายภาณุวัฒน์ เกตุจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0863477253
(นายภาณุวัฒน์ เกตุจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0863477253
(นายสราวุธ จุลวัฒนะ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0917610663
(นายสราวุธ จุลวัฒนะ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0917610663
(นางนันทา ช่อมะกอก)
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 0982645972
(นางนันทา ช่อมะกอก)
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 0982645972
(นางสาวสุพัตรา ศรีชาติ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0897900640
(นางสาวสุพัตรา ศรีชาติ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0897900640
(นางสาวธชาพิมพ์ สิริพิมนณ์กุล)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0839645464
(นางสาวธชาพิมพ์ สิริพิมนณ์กุล)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0839645464
(นางสายใจ ชื่นใจ)
นักการภารโรง
โทร : 0894125386
(นางสายใจ ชื่นใจ)
นักการภารโรง
โทร : 0894125386
(นายสุริยนต์ โตสุข)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0858085468
(นายสุริยนต์ โตสุข)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0858085468
(นางสาวอรพรรณ มงคล)
คนงานทั่วไป
โทร : 0615943356
(นางสาวอรพรรณ มงคล)
คนงานทั่วไป
โทร : 0615943356
(นายฤทธิรัฐ สายศรี)
คนงานทั่วไป
โทร : 0628394149
(นายฤทธิรัฐ สายศรี)
คนงานทั่วไป
โทร : 0628394149
(นายดาลา สีเมฆ)
คนงานทั่วไป
โทร : 0867552892
(นายดาลา สีเมฆ)
คนงานทั่วไป
โทร : 0867552892
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร