องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
account_box สำนักปลัด
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0813579792
(นายกัมปนาท ระวังพันธุ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(นางสาววัฒนา วิลัยเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0868666505
(นายธนณัฐ วงศ์ทองคำ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0963095123
(-ว่าง-)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(นางสาวปรานี บุตกง)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0909944254
(นางสาวน้ำผึ้ง คุณาพันธุ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0877667557
(-ว่าง-)
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(นางอรนิตย์ ชูสว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0871158237
(นายธีรศักดิ์ ศรีชาติ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายสราวุธ จุลวัฒนะ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0917610663
(นางนันทา ช่อมะกอก)
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 0982645972
(นางสาวสุพัตรา ศรีชาติ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0897900640
(นางสาวธชาพิมพ์ สิริพิมนณ์กุล)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0839645464
(นางสายใจ ชื่นใจ)
นักการภารโรง
โทร : 0894125386
(นายฤทธิรัฐ สายศรี)
คนงานทั่วไป
โทร : 0628394149
(-ว่าง-)
คนงานทั่วไป
(นายดาลา สีเมฆ)
พนักงานขับเคลื่องจักรกลเบา
โทร : 0867552892


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง