info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 118
account_box ฝ่ายสภา
(นางบัวผัน บุตรดา)
ประธานสภาฯ
โทร : 0892375045
(นางบัวผัน บุตรดา)
ประธานสภาฯ
โทร : 0892375045
(นางสนิท คณะมี)
รองประธานสภาฯ
โทร : 0851928295
(นางสนิท คณะมี)
รองประธานสภาฯ
โทร : 0851928295
(นางพิกุล กองแก้ว)
ส.อบต.ม.1
โทร : 0843114378
(นางพิกุล กองแก้ว)
ส.อบต.ม.1
โทร : 0843114378
(นายประกายเพ็ชร สวัสดิ์นนทรี)
ส.อบต.ม.1
โทร : 0874109883
(นายประกายเพ็ชร สวัสดิ์นนทรี)
ส.อบต.ม.1
โทร : 0874109883
(นายสายันต์ คลีมานะกิจ)
ส.อบต.ม.2
โทร : 0867537273
(นายสายันต์ คลีมานะกิจ)
ส.อบต.ม.2
โทร : 0867537273
(นายสิริณัฎฐ์ สังข์เรือง)
ส.อบต.ม.2
โทร : 0927237328
(นายสิริณัฎฐ์ สังข์เรือง)
ส.อบต.ม.2
โทร : 0927237328
(นายจรัญ สัมมาสูงเนิน)
ส.อบต.ม.3
โทร : 0867537273
(นายจรัญ สัมมาสูงเนิน)
ส.อบต.ม.3
โทร : 0867537273
(นายสมบุญ จานหลง)
ส.อบต.ม.4
โทร : 0894127649
(นายสมบุญ จานหลง)
ส.อบต.ม.4
โทร : 0894127649
(นายสุวรรณ รัตนะจิตร์)
ส.อบต.ม.4
โทร : 0867917338
(นายสุวรรณ รัตนะจิตร์)
ส.อบต.ม.4
โทร : 0867917338
(นายสุ่ม ชูเชิด)
ส.อบต.ม.5
โทร : 0819912035
(นายสุ่ม ชูเชิด)
ส.อบต.ม.5
โทร : 0819912035
(นายเจริญ ศิริมูล)
ส.อบต.ม.5
โทร : 0861345315
(นายเจริญ ศิริมูล)
ส.อบต.ม.5
โทร : 0861345315
(นางสมยงค์ รางแดง)
ส.อบต.ม.6
โทร : 0894136090
(นางสมยงค์ รางแดง)
ส.อบต.ม.6
โทร : 0894136090
(นายประดิษฐ์ แสงแก้ว)
ส.อบต.ม.7
โทร : 0871209450
(นายประดิษฐ์ แสงแก้ว)
ส.อบต.ม.7
โทร : 0871209450
(นายประพนธ์ หมายมั่น)
ส.อบต.ม.8
โทร : 0867642765
(นายประพนธ์ หมายมั่น)
ส.อบต.ม.8
โทร : 0867642765
(นางสาคร สกุลทิพย์)
ส.อบต.ม.8
โทร : 0879757623
(นางสาคร สกุลทิพย์)
ส.อบต.ม.8
โทร : 0879757623
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง
(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร