info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 327
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
รายละเอียด : นายธนภัทร ช่อมะกอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ขอเสนอญัตติ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสภาฯ ในสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้พิจารณาดังต่อไปนี้ 1.เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 2. เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 3. เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (แก้ไข) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 4.เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร