องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นำโดยนายจรัญ สัมมาสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมสมาชิกสภา อบต.บ้านแก้ง และคณะผู้บริหาร อบต.บ้านแก้ง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 เพื่อแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น นำไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติและบังคับใช้และสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทำให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง