ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๙๒๗๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง