ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสมนึก ทุยยะค่าย ถึงบ้านนายพาราดอล แก้งวัง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง