ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง