ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง