ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง