ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง