ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ บ้านนายไพร ทองรัตนะ ตลาดสาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง