ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง