ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กถ ๕๑๔๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง