ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 6 คน )
เพศ
ชาย
62.50%
หญิง
37.50%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
40.00%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
40.00%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
10.00%
อื่นๆ
10.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
30.00%
พอใจมาก
10.00%
ปานกลาง
30.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
10.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
28.57%
พอใจมาก
21.43%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
21.43%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
8.33%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
15.38%
พอใจมาก
23.08%
ปานกลาง
23.08%
พอใจน้อย
23.08%
พอใจน้อยที่สุด
15.38%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
28.57%
พอใจมาก
28.57%
ปานกลาง
28.57%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
0.00%
ปานกลาง
37.50%
พอใจน้อย
25.00%
พอใจน้อยที่สุด
12.50%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
16.67%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
60.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
0.00%
ปานกลาง
40.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
50.00%
พอใจมาก
50.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
50.00%
พอใจมาก
0.00%
ปานกลาง
50.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
50.00%
พอใจมาก
0.00%
ปานกลาง
50.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
50.00%
พอใจมาก
0.00%
ปานกลาง
50.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
100.00%
พอใจมาก
0.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
100.00%
พอใจมาก
0.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
ข้อเสนอแนะ
.